Після створення ДП «Науканафтогаз» у 2003 році першочерговими завданнями поставленими перед інститутом були проведення масштабних геолого-геофізичних та сейсмічних регіональних досліджень з метою підвищення ефективності ресурсного забезпечення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та впровадження інноваційних підходів для підвищення техніко-економічної ефективності процесів розробки існуючих родовищ вуглеводнів. Для вирішення поставлених завдань було сформовано висококваліфікований колектив, який у своїй роботі використовував сучасні програмно-технічні комплекси та науково-методичні розробки провідних компаній світу. Крім того, у ДП «Науканафтогаз» велика увага приділялась створенню та впровадженню власних наукових розробок з основних напрямів досліджень інституту.

Такий підхід почав давати позитивні результати вже з перших років діяльності, так, із урахуванням рекомендацій ДП «Науканафтогаз», після випробування продуктивних пластів у параметричній св. 403-Субботіна ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2006 році відкрито перше нафтове родовище в акваторії Чорного моря України зі значними запасами (понад 20 млн т умовного палива). За рекомендаціями фахівців інституту протягом 2006-2010 років відкрито 6 родовищ нафти і газу (HG, WHG, EHG, NHG, Karima, Malaka) у Арабській Республіці Єгипет. Протягом 2011-2012 років обґрунтовано та здійснено науковий супровід отримання спеціальних дозволів на геологічне вивчення та видобування вуглеводнів на 9 ліцензійних ділянках Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Наукові розробки ДП «Науканафтогаз» сприяли відкриттю у 2012-2013 роках трьох родовищ вуглеводнів у межах Будищансько-Чутівської ліцензійної ділянки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», а саме: Руновщинське, Східно-Руновщинське та Академіка Шпака.

Окрім виконання прикладних задач, пов’язаних з геолого-розвідувальними роботами (ГРР) та проектно-технологічним забезпеченням розробки родовищ нафти і газу у ДП «Науканафтогаз» за 10 років діяльності було виконано більше 200 науково-дослідних робіт, в результаті яких отримані нові наукові, технологічні, проектні, прикладні та інші результати, зокрема:

 • участь у розроблені Енергетичної стратегії України до 2030 року;
 • розроблено уточнену Державну Програму освоєння вуглеводневих ресурсів українського сектора Чорного та Азовського морів;
 • підготовлено більше ніж 100 рекомендацій на проведення ГРР та нарощування ресурсної бази вуглеводнів, завдяки чому забезпечено приріст запасів газу на 7,0 млрд куб. м, нафти – на 5,8 млн т;
 • створено атлас нафтогазоперспективних об’єктів нафтогазоносних регіонів України;
 • розроблено технологічне та програмно-методичне забезпечення обробки та інтерпретації результатів сейсмічних досліджень;
 • створено та забезпечено функціонування інтегрованої бази геолого-геофізичних даних із пошуково-розвідувальних площ та експлуатаційних об’єктів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;
 • створено та впроваджено систему моніторингу розробки родовищ Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;
 • сформовано науково-технологічний ланцюг зі створення постійно діючих геолого-технологічних моделей (ПДГТМ) родовищ нафти і газу для побудови моделей двофазної фільтрації, композиційних моделей та моделювання процесів підвищення вуглеводневилучення;
 • розроблено науково-методичні основи вдосконалення існуючих систем розробки родовищ нафти і газу, що складаються з: оперативної оцінки технологічної ефективності систем розробки; формування першочергових заходів, направлених на підвищення техніко-економічних показників розробки; визначення оптимальної кількості та місце розташування свердловин; прогнозування технологічного ефекту від внесення змін до систем розробки родовищ;
 • створено та підтримується більше двадцяти  ПДГТМ покладів нафти і газу родовищ України, Арабської Республіки Єгипет та Республіки Білорусь, на базі яких сформовано рекомендації, реалізація яких забезпечить додатковий видобуток газу понад 3,2 млр м3 газу та понад 3,3 млн т нафти за проектний період, приріст запасів газу – 2,8 млр м3, нафти – 6,1 млн т;
 • отримано статус Базової організації зі стандартизації Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Розроблено 57 нормативних документи, у тому числі 3 нормативно-правових акти та 8 державних стандартів України.

У 2005 р. ДП «Науканафтогаз» пройшло державну атестацію в Міністерстві палива та енергетики України і віднесено до категорії «Б» – організації, що формують перспективну та науково-технічну політику галузі.

У 2012 р. ДП «Науканафтогаз» пройшло державну атестацію в Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України і віднесено до категорії «Б1» – організації, що мають високий рівень розвитку і ефективність його використання, можуть формувати перспективну науково-технічну політику певного наукового напряму, бути провідними у сфері проведення досліджень, розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної, проектної продукції та виявляють активність в інтеграції у світовий інформаційний простір.

У ДП «Науканафтогаз» засновано періодичне наукове фахове видання – збірник наукових праць «Проблеми нафтогазової промисловості», протягом 2005-2012 рр. видано 9 випусків, збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузях «Геологічні науки» та «Технічні науки».

За час діяльності ДП «Науканафтогаз»  працівниками інституту видано близько 250 друкованих праць та монографій в українських та іноземних виданнях. Один працівник інституту удостоєний звання лауреата Державної премії в галузі науки та техніки, двоє працівників інституту удостоєнні звання лауреатів Премії Президента України для молодих вчених.

ДП «Науканафтогаз» має значний досвід співпраці з провідними компаніями різних країн Світу, зокрема: США, Нідерланди,  Німеччина, Італія, Республіка Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан,  Туркменістан, Об'єднані Арабські Емірати, Алжир, Лівія, Ємен, Арабська Республіка Єгипет, Арабська Республіка Іран.

На сьогоднішній день ДП «Науканафтогаз» сформовано як повноцінну дослідницьку організацію, що укомплектована висококваліфікованими науковими та інженерним кадрами (6 докторів та 20 кандидатів наук), оснащена унікальною обчислювальною системою проектування й обігу інформації з відповідними технічними та програмними засобами для комплексного геолого-промислового моделювання та техніко-економічного аналізу, спроможна вирішувати на сучасному науково-технічному рівні складні завдання, що постають перед нафтогазовою галуззю країни, для забезпечення наукового супроводу повного циклу робіт – від розвідки до транспортування.

Наведені вище результати діяльності ДП «Науканафтогаз», вочевидь, дозволяють сформувати висновок про значну ефективність від впровадження науково-прикладних досягнень ДП «Науканафтогаз» та беззаперечну актуальність досліджень, що проводяться в інституті з метою забезпечення енергетичної незалежності України. Тим не менш, знаходяться так звані «експертні» видання, які в гонитві за псевдо сенсаціями роблять неприпустимі, нічим не підкріплені висновки та допускають некоректні висловлювання з приводу якості та доцільності досліджень, що проводяться в ДП «Науканафтогаз». Як це було зроблено у щотижневику  «Терминал: нефтяное обозрение» у статті Г. Рябцева «Разрушать – легко. Создавать – сложно» (Терминал № 40 (678), 07.10.13). Керівництво та колектив ДП «Науканафтогаз» впевненні, що справжні фахівців та експерти нафтогазової промисловості України високо цінують змістовний вклад ДП «Науканафтогаз» у розвиток галузевої науки спрямований на формування і реалізацію науково-технічної політики Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Опубліковано в журналі «Нафтова галузь України» 2013 №4